Kada nekretnina predstavlja zajedničku imovinu bračnih drugova

Brak predstavlja zajednicu supružnika koja pored zajedničkog života i deljenja lepih i manje lepih trenutaka, podrazumeva i sticanje i otuđenje zajedničke imovine. Mislim da mnogi ljudi nisu dovoljno upoznati sa terminom ‘’zajedničke imovine’’ i šta on u praksi zapravo znači, a imajući u vidu da je ista često predmet kupoprodaje, želim da istaknem na šta treba obratiti pažnju.

Naime,  zajednička imovina je imovina koju su supružnici stekli radom tokom trajanja zajednice života u braku. Zajedničku imovinu supružnika predstavlja i pravo svojine na stanu otkupljenom po Članu 16. Zakona o stanovanju u toku zajednice života supružnika u braku, bez obzira da li je stan otkupljen plaćanjem na rate ili je ugovorena isplata cene odjednom.  Zajedničkom imovinom supružnici upravljaju zajednički i sporazumno.

Supružnik ne može samostalno, bez saglasnosti drugog bračnog druga, raspolagati i opterećivati zajedničku bračnu imovinu.  Kada je otuđenje ili opterećenje imovine učinjeno od strane jednog supružnika bez saglasnosti drugog bračnog druga, zaključeni ugovor je ništav i savesni sticalac (kupac) eventualno može ostvariti zaštitu primenom opštih pravila građanskih prava.

Kod otuđenja nepokretnosti-npr. prodaje stana, ugovor zaključen bez saglasnosti drugog bračnog druga, po pravilu je ništav. Upis nepokretnosti u Katastar  nepokretnosti kada je izvršen samo u korist samo jednog bračnog druga, podrazumeva se da je upis upisan na ime oba supružnika. Fikcija o upisu zajedničke imovine na oba supružnika stvara dodatnu obavezu za kupca da pre nameravanog prometa, proveri eventualno postojanje zajedničke imovine na  nepokretnosti.

 Sve što ovi mladi supružnici budu ubuduće stekli, predstavljaće njihovu  zajedničku imovinu

Pored zajedničke imovine, postoji i posebna imovina. To je imovina stečena pre braka, imovina stečena tokom braka deobom zajedničke imovine i imovina stečena tokom braka nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom.

Imovina stečena pre sklapanja braka je sopstvena imovina supružnika po bilo kom osnovu, koju je supružnik imao u vreme zaključenja braka.

Deobom, zajednička imovina se pretvara u posebne imovine supružnika.

Posebnom imovinom supružnika smatra se imovina dobijena na poklon, nasleđem ili drugim pravnim poslom, kojim se pribavljaju prava isključivo u korist jednog supružnika.

Želim još jednom da naglasim da zajedničkom imovinom supružnici upravljaju zajednički i sporazumno, i da skrenem pažnju na izričitu zabranu raspolaganja jednog supružnika zajedničkom imovinom iz Člana 174. stav 3. PZS.