VELIKI IZBOR STAMBENIH KREDITA U SOSIJETE ŽENERAL BANCI

Agencija „Activa” ima izuzetnu poslovnu saradnju sa Sosijete Ženeral bankom. Veliki broj naših klijenata je došao do stambenog prostora baš preko kredita ove banke. Obzirom da je aktuelna tema kredita zbog ponovo odobrenih subvenicionisanih kredita, o kojima smo već pisali, zamolili smo gospodina Igora Jankovića upravnika ekspoziture u Mladenovcu, da našim potencijalnim kupcima koji ne ispunjavaju uslove za subvenionisane kredite, kaže nešto više o komercijalnim kreditima, što bi im pomoglo kod donošenja odluke da li da uđu kreditni odnos i sa kojom bankom. Evo zbog čega se Sosijete Ženeral banka razlikuje od drugih banaka:

Pored konkurentnih kamatnih uslova, za Sosijete ženeral banku je od velikog značaja korektan i transparentan odnos prema klijentima. Banka u svojim ugovorima jasno definiše uslove pod kojima im odobrava proizvode i usluge, a naročito je važno da se kamatna stopa definisana ugovorom nikada ne menja tokom perioda otplate i da je to tako od početka poslovanja banke. To znači da se mesečna zaduženja obračunavaju po tipu kamate koji je ugovoren i po istom tipu kursa, srednjem kursu Narodne banke, po kome se krediti i plasiraju.

Što se tiče stambenih kredita, banka je najpre ponudila stambeni kredit sa promenljivom kamatom, koja se menja  samo u delu koji se odnosi na EURIBOR, dok bančina margina ostaje nepromenjena tokom celog perioda otplate. Iz tog razloga, klijentima je rata rasla dok je rasla vrednost EURIBOR-a i opadala kad je vrednost ove referentne kamate opadala. U drugoj polovini 2007. godine, kada je vrednost EURIBOR-a rasla, Sosijete ženeral banka je u svoju ponudu uvrstila stambeni kredit sa fiksnom kamatom, jedini takve vrste na tržištu. Prvi put, građani su imali mogućnost da dobiju stambeni kredit sa kamatom koja je zaista fiksna tokom celog perioda otplate, od prve do poslednje rate, što važi i za iznos njihove rate izražen u evrima. Imajući u vidu kretanja na tržištu, pre svega kretanje EURIBOR-a, klijentima je teško da se odluče za tip stambenoog kredita. Oni koji se odluče za promenljivu kamatu strahuju od rasta EURIBOR-a, dok korisnicima kredita sa fiksnom kamatom rate ne opadaju sa snižavanjem visine EURIBOR-a. To je razlog što je Sosijete ženeral banka odlučila da svojim sadašnjim i budućim klijentima ponudi jedinstven proizvod na tržištu, potpuno nov tip stambenog kredita, koji im omogućava da peridično provere svoje opredeljenje za određeni tip kamate i da je podese u skladu sa svojim interesima – kombinovani stambeni kredit!